Чланство

Статус члана Друштва може стећи сваки ветеринар који:

 • Поднесе пријаву за чланство у Друштву;
 • Је држављанин Републике Србије;
 • Поседује диплому о завршеним студијама Факултета ветеринарске медицине, са  територије Републике Србије, или да поседује нострификовану диплому завршених  студија Факултета ветеринарске медицине, стечену изван територије Републике Србије;
 • Прихвати циљеве Друштва и Статут и
 • Редовно плаћа чланарину.

 

Сваком члану Друштва се издаје чланска карта са евиденционим бројем. Пензионери и незапослени ДВМ немају обавезу да плаћају чланарину.

Чланови Друштва имају право:

 • да учествују у остваривању циљева Друштва;
 • да непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Друштва;
 • да бирају и буду бирани у органе и тела Друштва;
 • да буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима Друштва;
 • на саветодавну помоћ из струковне проблематике.

 

Чланови Друштва имају обавезу:

 • да поштују и да се придржавају свих обавеза које су садржане у овом Статуту, осталим актима и одлукама Друштва;
 • да чувају углед Друштва и ветеринарског позива придржавајући се Кодекса ветеринарско-медицинске етике;
 • да учествују у свим облицима стручне и друштвене активности Друштва и његових организација ради остваривања циљева и задатака Друштва;
 • да уредно плаћају чланарину и испуњавају остале обавезе према Друштву;
 • редовно извештавају Друштво о свим подацима потребним за редовно вођење евиденције чланова и о њиховим променама; 6. да се континуирано стручно усавршавају;
 • да промовишу обављања ветеринарске делатности у складу са правилима струке, овог Статута и осталих аката Друштва;
 • савесно и одговорно врше посебне послове које им повере органи Друштва и подносе извештаје о обављеним пословима Извршном одбору.

 

Висину чланарине, рокове и начин плаћања чланарине одлуком одређује Извршни одбор.
Уколико члан Друштва не извршава обавезе плаћања чланарине у складу с одлуком из претходног става, Стручна служба му доставља опомену о неплаћању чланарине.
Уколико члан у року од 30 дана, од дана када прими опомену не плати чланарину, председник Друштва доноси одлуку којом се утврђује престанак чланства у Друштву, те се брише се из евиденције чланова Друштва и губи сва права која му произлазе из чланства у Друштву до измирења обавезе.

 

На основу члана 13. Статута СВД, сваки ветеринар који писменим путем изјави жељу да приступи овој организацији и редовно плаћа чланарину, постаје редовни члан друштва.

Подружница ветеринара*:
Име и презиме *  
Звање*  
Фирма  
Адреса фирме  
Телефон на послу  
Мобилни  телефон  
Е-маил*  
Област интересовања  
Потпис*  

*ОБАВЕЗНО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ (уколико немате е-маил, попуните било који телефон помоћу кога можемо бити у контакту)

 

Пример правилно попуњене уплатнице