О нама

Српско ветеринарско друштво (у даљем тексту: Друштво) је самостално, независно и недобитно удружење доктора ветеринарске медицине Републике Србије, којe је основанo ради промовисања ветеринарске струке и заступање интереса у области ветеринарске делатности, а настављајући традицију Друштва основаног 1890-те године.

Циљеви Друштва су:

 • Унапређење ветеринарске делатности у складу са свим стручним и научним принципима;
 • унапређење и заштита здравља и добробити животиња, заштита јавног здравља, заштита животне средине, унапређење сточарства и др;
 • континуирано стручно усавршавање доктора ветеринарске медицине кроз различите облике рада;
 • подстицање научног, стручног и истраживачког рада у свим областима ветеринарске делатности;
 • подстицање и праћење поштовања Кодекса ветеринарске етике и добре ветеринарске праксе (ДВП);
 • Поштовање, очување и неговање традиција из прошлости, српске и светске ветеринарске медицине;
 • сарадња са Друштвима ветеринара других земаља.

 

Прокламоване циљеве Друштво остварује у следећим областима: здравствена заштита и добробит животиња, заштита јавног здравља, заштита животне средине, унапређење сточарства, међународна сарадња, образовање и др.

Да би могло да реализује постављене циљеве, Друштво предузима све активности како би:

 • Деловало у најбољем, дугорочном интересу доктора ветеринарске медицине, клијената и друштвене делатности;
 • Своју организацију учинило оперативном и омогућило сваком члану да искаже своје креативне способности;
 • Остало отворено за све позитивне утицаје друштвене заједнице;
 • Омогућило учлањивање младих доктора ветеринарске медицине у Друштво непосредно после завршетка студија;
 • Својим стручним и научним приступима остварило утицај на све државне органе, приликом доношења закона и подзаконских аката који су увези са ветеринарском делатношћу.

 

Делатност Друштва је:

 • 1. Организовање семинара, конференција, предавања, трибина, радионица, тренинга саветовања, посета и других облике размене сазнања и искустава из наше и других земаља;
 • 2. Окупљање, удруживање, едукација, промоција и информисање доктора ветеринарске медицине;
 • 3. Објављивање студија брошура и других публикација;
 • 4. Подржавање и промовисање различитих истраживачких пројеката који се баве темама релевантним за остваривање циљева Друштва; 5. Осмишљавање и спровођење појединачних и заједничких истраживања ради
 • идентификације и решавања проблема везаних за остваривање циљева Друштва;
 • 6. Сарадња с другим локалним и међународним организацијама које промовишу сличне вредности у циљу ефикаснијег и квалитетнијег остваривања својих циљева.
 • 7. Координација и обједињавање рада подружница, секција и других облика деловања Друштва;
 • 8. Проучавање и праћење система здравствене заштите животиња, безбедности хране и јавног здравља, као и организације рада ветеринарско-медицинске делатности и предлагање мера за њиховоунапређење;
 • 9. Учешће у припреми и оспособљавању доктора ветеринарске медицине за ефикасан рад у ванредним ситуацијама;
 • 10. Организовање конгреса и других стручних и научних скупова;
 • 11. Давање мишљења на предлоге закона и других нормативних аката којима се регулишу питања из области ветеринарске медицине;
 • 12. Залагање за одговарајући друштвени положај доктора ветеринарске медицине;
 • 13. Учешће у раду међународних ветеринарских организација;
 • 14. Сарадња са Ветеринарском комором Србије, локалним самоуправама, републичким органима и организацијама, привредним субјектима и САНУ;
 • 15. Сарадња с друштвима доктора ветеринарке медицине других земаља;
 • 16. Сарадња са Српским лекарским друштвом, и свим другим удружењима различитих професија;
 • 17. Сарадња с међународним ветеринарским Друштвима, организовање и учешће на међународним стручним и научним скуповима;
 • 17. Сарадња с организацијом студената Факултета ветеринарске медицине;
 • 18. Учествовање у планирању броја студената за упис на факултет ветеринарске медицине;
 • 19. Додељивање годишњих стручних признања и награда члановима Друштва,
 • студентима Факултета ветеринарске медицине и другим заслужним грађанима;
 • 20. Предлагање истакнутих ДВМ за друштвена признања и одликовања;
 • 21. Издавачка делатност.

 

Историјат

Српско ветеринарско друштво је основано као “Удружење марвених лекара Србије” на оснивачкој Скупштини која је одржана од 21.-24. октобра 1890. године у Београду, у згради српског пољопривредног друштва.

На првој привременој седници управног одбора удружења, одржаној у Београду 27. децембра 1903. године изабрана је стална управа удружања, надзорни одбор и редакциони одбор.

Након Балканских ратова ово удружење мења име у “Удружење ветеринара Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца” када је одржан и I Конгрес ветеринара СХС.

После Првог светског рада удружење мења име и постаје “Југословенско удружење за ветеринарство и сточарство”.

Од 1949. године постаје “Савез ветеринара и ветеринарских техничара ФНРЈ”.