ДДД

ЗБОРНИК РАДОВА XXIX САВЕТОВАЊЕ ДЕЗИНФЕКЦИЈА, ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА – Један свет једно здравље – 2018

 

 

Секцији за ДДД

Пратећи актуелну научну и стручну проблематику из области превентиве у ветеринарској и хуманој медицини, екологији и сродним областима више од четрдесет година уочен је значај и потреба активирања примене санитарних мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације. Разлог томе су рејонизација епизоотиолошких центара, појава и експанзија нових обољења људи и животиња, интензивирање сточарске производње, повећање броја кућних љубимаца, масовни извоз анималних производа и др. Све наведено је захтевало стручнији, савременији приступ уз  далеко детељнији и ефикаснији рад на пољу дезинфекције, дезинсекције и дератизације.

Добра и ефикасна организација је довољан разлог да се при Савезу ветеринара и ветеринарских техничара Југославије формира Секција за ДДД 16. фебруара 1973. године   на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду.

Задатак је био да се кроз заједнички рад и искуства чланова да одговор на постојеће  стање и проблеме у ветеринарској струци у оквиру ветеринарске превентиве. Оснивачкој седници присуствовало је 25 чланова, на њој је био изабран први Извршни одбор у саставу проф. др Иван Пухач, доцент др Небојша Хрговић, дипломирани ветеринари Карло Киш, Јован Проданов, Мича Душан и ветеринарски техничари Милан Буквић и Славко Цупара.

Први стручни састанак -Саветовање одржано је 16. и 17. новембра 1973. године у малој сали СО Суботица. Том првом састанку присуствовало је 40 учесника из 28 ветеринарских организација које су се бавиле пословима ДДД.

Обједињавајући рад стручњака различитог профила (ветеринари, лекари, биолози, агрономи и др.) протеклих година  ова Секција постаје значајна стручна мултидисциплинарна организација, дајући завидне резултате на пољу очувања животне средине,  као и велики допринос ветеринарској струци, а свакако и очувању угледа ветеринарске науке и њених следбеника.

Од оснивања до 1990. године Секција за ДДД била је огранизована у оквиру Савеза ветеринара и ветеринарских техничара Југославије, а потом у оквиру Српског ветеринарског друштва.

Секција за ДДД има Председника, Секретара,  Организациони одбор, Редакциони одбор и Програмски одбор.

Један од оснивача и први председник, у периоду од 1973. до 1981. године, Секције за ДДД био је проф. др Иван Пухач редовни професор на предмету Зоохигијена Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, секретар проф. др Небојша Хрговић, и технички секретар Радмила Милорадовић.

Од 1981. до 1990. године председник Секције за ДДД био је проф. др Антун Асај редовни професор на предмету Зоохигијена Ветеринарског факултета  Универзитета у Загребу, секретар проф. др Небојша Хрговић, и технички секретар Радмила Милорадовић.

Формирањем нових државних заједница, за председника Секције за ДДД 1990. године изабран је проф. др Небојша Хрговић, редовни професор на предмету Зоохигијена Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, секретар проф. др Брана Раденковић-Дамњановић, и технички секретар Радмила Милорадовић .

Функцију председника  Секције за ДДД од 2001. године преузима проф. др Брана Раденковић-Дамњановић редовни професор на предмету Зоохигијена Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду, коју и данас врши, проф. др Небојша Хрговић именован је за почасног председника, а за  секретара изабрана је  др Љиљана Јанковић. У међувремену Секција је остала без техничког  секретара госпође Радмила Милорадовић која је преминула, и тиме оставила велику празнину, с обзиром на њен дугогодишњи прегоран рад.

Догађаји протеклих година  оставили су трага и на рад Секције за ДДД. Потребом за постојањем и напорима људи који сагледавају значај рада Секције, наставља се њен успешан рад, обогаћен и новим члановима. 

Од почетка рада Секција за ДДД сваке године одржава  Саветовање из дезинфекције, дезинсекције и дератизације у заштити животне средине, у другој републици и граду до 1990-те године. Надаље, Саветовања се одржавају у  различитим градовима  у Србији и Црној Гори, који представљају својеврсне еколошке и стручне центре. Саветовања  за собом су остављала трага у најзначајнијем писаном документу о постојању и раду Секције, размени стручних мишљења и трајној вези учесника који се баве проблематиком дезинфекције, дезинсекције и дератизације, у виду  Зборника радова, у коме су радови штампани у целини.

До 2014. године одржано је четрдесет једно Саветовања, од којих три у оквиру Конгреса.

Прво Саветовање Секције за ДДД одржано је у Суботици 1973., друго у Шапцу 1974., треће у  Херцег Новом 1975., четврто је одржано у оквиру Конгреса ветеринара у Љубљани  1976., пето на Корчули 1977., шесто у Бања Луци 1978., седмо у Охриду 1979., осмо у Порторожу 1980., девето  у Халудову 1981., десето у оквиру Конгреса ветеринара у Скопљу 1982., једанаесто у Доњем Милановцу 1983., дванаесто у Марибору 1984., тринаесто у Цриквеници 1985., четрнаесто у Нишкој Бањи 1986., патнаесто у оквиру Конгреса ветеринара у Загребу 1987., шеснаесто у Липицама 1988., седамнаесто у Суботици 1989., осамнаесто у Прохорупчињском 1990., деветнаесто на Златибору 1991., двадесето у Доњем Милановцу 1992., двадесетпрво у Врњачкој Бањи 1993., двадестедруго у Суботици 1994., двадесеттреће у Доњем Милановцу 1995., двадесетчетврто у Сутомору 1996., двадесетпето у Суботици 1997., двадесетшесто у Сутомору 1998., двадесетседмо у Аранђеловцу 1999., дведесетосмо на Тари, 2000., двадесетдевето у Бањи Јунаковић 2001.,  тридесето у Кикинди 2002. године, тридесетпрво у Суботоци 2003., тридесетдруго на Тари 2004., тридесеттреће Бањи Врујици 2005., тридесетчетврто у Моровићу 2006., тридесетпето у Грзи 2007., тридесетшесто у Пролом Бањи 2008., тридесетседмо на Дивчибарима 2009., тридесетосмо у Врњачкој Бањи 2010., тидесетдевето у Ечкој 2011.,четрдесето на Фрушкој Гори 2012. I четрдесетпрво у Косјерићу- Бабама 2013. год.

            Реферати реферисани на Саветовањима  штампани су у Зборницима. Радови третирају стање, проблеме, практична решења и најновија сазнања везана за санитарне мере дезинфекције, дезинсекције, дератизације, дезодорације и  деконтаминације. Део радова односи се на испитивања ефикасности нових активних материја, њихових формулација као и увођења нових метода рада коришћењем савремених апарата за њихову примену, а део радова односи се на слободне теме везане за научну област зоохигијене.

Б е о г р а д

28. август 2014.год

Председник

Секције за ДДД

Проф. др Брана Раденковић-Дамњановић