ОБАВЕШТЕЊЕ

     На Факултету ветеринарске медицине у Београду 22.12.2022. одржана је седница Скуштине АВМ СВД.

     На седници су анализиране активности током 2022. и усвојен план рада за 2023.

     Све активности предвиђене планом рада за 2022.годину у потуности су реализоване.

     Планом рада за 2023. предвиђене су следеће активности:

  • Организовање најмање два стручна скупа;
  • Учешће у организацији стручних скупова;
  • Учешће у доношењу нормативних аката из области ветеринарских делатности;
  • Издавање нове монографије о члановима АВМ СВД;
  • Пријем нових чланова АВМ СВД;
  • Обележавање јубилеја 25 година рада АВМ СВД.

АВМ СВД ће и убудуће, у оквиру овлашћења која има, својим активностима давати допринос развоју и афирмацији ветеринарске професије

 

 Генерални секретар АВМ  СВД                                                     Председник АВМ СВД

    Проф др Радмила Марковић                                                       Др сци Зоран Рашић

22.12.2022.

 

                                                                       

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     На основу чланoва 11. 23. и 30. Правилника о раду АВМ СВД,  Скупштина АВМ СВД  је на сеници одржаној 22.12.2022. донела

 

О Д Л У К У

 

о покретању поступка за пријем нових чланова АВМ СВД.

     Правилно попуњене обрасце за пријаву кандидата за члана АВМ СВД доставити на мејл [email protected] до 28.02.2023.

 

 Генерални секретар АВМ  СВД                                           Председник АВМ СВД

    Проф др Радмила Марковић                                               Др сци Зоран Рашић

 

22.12.2022.